اعضای شورای صنفی

اعضای منتخب دانشجویان :
  1. علی حسن بیگی
  2. میثم اکبری
  3. علیرضا کوچک
  4. مریم یوسفی (دبیر شورای صنفی دانشجویان)
  5. مهدی سروری
  6. احمد حشمی
  7. علی طاهری
اعضای علی البدل:
  1. ارسلان وجدانی
  2. جواد داوودی
  3. نسیم ملازاده

مسئول رابط شورای صنفی:
آقای جواد شیری


آیین نامه شورای صنفی دانشجویان

مقدمه
به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های مشارکت، همفکری، تصمیم سازی، برنامهریزی و همکاری دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، بر اساس مفاد این آیین نامه تشکیل می گردد.

الف. تعاریف
ماده ۱: اصطلاحات زیر در معانی مربوطه به کار می رود:
۱-۱- حقوق صنفی: به مجموعه ای از امور مرتبط با دانشجو در محدوده فضاهای دانشگاهی، به
شرح ذیلی اطلاق می‌گردد.
۱-۱-۱- امور رفاهی شامل:
۱-۱-۱-۱- امور تغذیه:
۲-۱-۱-۱- امور خوابگاهها و سکونت دانشجویان؛
۳-۱-۱-۱- امور خدماتی – دانشجویی: مشتمل بر پیگیری مسائل مربوط به فروشگاهها، امور کمک آموزشی، امکانات و تجهیزات کتابخانه‌ها و سالن‌های مطالعه، خدمات رایانه، دفاتر تکثیر، بیمه حوادث دانشجویی، ایاب و ذهاب، نحوه توزیع وامهای دانشجویی، کار دانشجویی، امور زیست محیطی، بهداشت عمومی، امکانات بهداشتی و درمانی دانشجویان؛
۲-۱-۱- امور تربیت بدنی دانشجویان؛
۳-۱-۱- نحوه ارائه خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان؛
۴-۱-۱- امور دیگر به پیشنهاد شورای موسسه و تصویب شورای نظارت دانشگاه.
تبصره: شوراهای صنفی مجاز به انجام فعالیت و موضع گیری سیاسی و همکاری، همسویی و حمایت از تشکلها و جریانهای سیاسی داخلی و خارج دانشگاه‌ها نمی باشند.
۱-۲- موسسه: هر یک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که بر اساس قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بصورت مستقل فعالیت می کنند.
۳-۱- فضاهای دانشگاهی: تمامی فضاها و محوطه های دانشجویی دانشگاه.
۴-۱- واحد دانشگاهی: دانشکده‌ها، پردیس ها و خوابگاه‌های هر یک از دانشگاه‌ها.
۵-۱- شورای صنفی دانشجویان واحد(شورای واحد): مجموعه ای متشکل از نمایندگان منتخب دانشجویان هر واحد دانشگاهی است که در چارچوب مقررات موضوع این آیین نامه انتخاب می‌شوند.
۶-۱- شورای صنفی دانشجویان موسسه(شورای موسسه): مجموعه‌ای متشکل از دبیران شورای واحد‌های آن موسسه است که در چارچوب مقررات موضوع این آیین‌نامه انتخاب می‌شوند.
۷-۱- شورای نظارت بر وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان موسسه(شورای نظارت): شورایی که وظیفه نظارت بر فعالیتها و رسیدگی به کلیه امور مربوط به شوراهای صنفی دانشجویان و وضعیت صنفی رفاهی دانشجویان در سطح موسه را بر عهده دارد.
۸-۱- شورای مرکزی نظارت بر وضعیت صنفی -رفاهی دانشجویان(شورای مرکزی نظارت): شورایی مستقر در سازمان امور دانشجویان، که وظیفه نظارت بر کلیه امور مربوط به شوراهای صنفی موسسات را بر عهده دارد.

ب. اهداف
ماده ۲: اهداف شورا به شرح زیر می‌باشد:
۱-۲- بهبود وضعیت امور صنفی رفاهی دانشجویان و کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب تر برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان؛
۲-۲- ایجاد فضای همدلی در بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه و آشنایی بیشتر آنها با واقعیات و مشکلات یکدیگر و تقویت فضای همکاری و تعامل؛
۳-۲- تقویت ارزشهایی چون روحیه خودباوری و اعتماد بنفس، تعاون و کار جمعی و مشارکت قانونمند در میان دانشجویان
۴-۲- ایجاد بستر مهارت افزایی، تجربه اندوزی و آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندیها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاه‌ها؛
۵-۲- تلاش برای شناسایی، طرح و رفع نقائص صنفی دانشجویان دانشگاه؛
۶-۲- پررنگ نمودن نقشی مشورتی دانشجویان در مراحل برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مرتبط با امور صنفی دانشجویی؛
۷-۲- بهره‌مندی دانشگاه از ظرفیت‌های خلاق دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات دانشجویان؛
۸-۲- تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعاملی و از طریق مجاری قانونی؛
۹-۲- افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی،

ج. ارکان و تشکیلات
ماده ۳: شورای واحد: هر واحد دانشگاهی دارای یک شورای صنفی است که اعضای آن از طریق انتخابات به مدت یک سال انتخاب می‌گردند.
تبصره ۱: شورای خوابگاه خواهران و برادران می‌بایستی بصورت مجزا تشکیل شود.
تبصره ۲: در پردیس های دانشگاهی و مجتمع های خوابگاهی که شامل چند واحد زیر مجموعه می باشند، روش انتخاب شورای صنفی واحد در هر زیر مجموعه بصورت مستقل یا به صورت متمرکز با تشخص و صلاحدید شورای نظارت موسسه می باشد.
ماده ۴: اعضای منتخب شورای صنفی هر واحد، در اولین جلسه خود یک نفر را با کسب اکثریت مطلق آراء(نصف به علاوه یک کلیه اعضای منتخب شورای واحد) به عنوان دبیر انتخاب می‌نمایند، که وظیفه مدیریت شورای صنفی و امضاء مکاتبات را بر عهده دارد.
ماده ۵: دبیر شورای صنفی واحد می تواند بصورت متناوب، بدون محدودیت و بصورت متوالی، حداکثر به ملت دو دوره، در این جایگاه فعالیت نماید.
ماده ۶: شورای موسسه: شورایی متشکل از دبیران شوراهای صنفی واحدهای موسسه به مدت یک سال می باشد، که در اولین جلسه خود یک نفر را با کسب اکثریت مطلق آراء(نصف به علاوه یک کلیه دبیران) به عنوان دبیر انتخاب می‌نمایند، و وظیفه مدیریت و امضاء مکاتبات شورای موسسه و هماهنگی واحدهای مختلف دانشگاهی را برعهده دارد.
تبصره ۱: در موسسات کم جمعیت که از تعدد واحدها برخوردار نیست، با تصویب شورای نظارت، موسسه می تواند بدون داشتن شورای واحد، انتخابات مستقیم برای شورای موسسه برگزار نماید.
تبصر ۲: در موسساتی که تعداد بسیار واحدها زمینه تشکیل شورای موسسه را با مشکلات همراه می سازد، ساختار شورای دانشگاه با پیشنهاد شورای نظارت و تایید شورای مرکزی نظارت تغییر می‌یابد.
ماده ۷: دبیر شورای موسسه، می تواند بصورت متناوب، بدون محدودیت و بصورت متوالی، حداکثر به مدت دو دوره، در این جایگاه انتخاب شود.

د. وظايف و اختيارات
ماده ۸- وظایف شورای واحد:
۱-۸- پیگیری حقوق صنفی دانشجویان واحد مربوطه، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اصلاحی به مسئولان ذیربط واحد و شورای موسسه؛
۲-۸- پیگیری رفع مشکلات صنفی دانشجویان واحد از طریق مسئولان ذیربط واحد و شورای موسسه؛
۳-۸- همکاری با کمیته اجرایی (مندرج در ماده ۱۸) در مراحل اجرایی برگزاری انتخابات:
۴-۸- ارائه گزارش عملکرد برای هر نیمسال به شورای نظارت موسسه؛
۵-۸-رسیدگی به شکایات و اعتراضات اعضای واحد؛
۶-۸- انتخاب شهردار خوابگاه توسط شورای صنفی خوابگاهها.
ماده ۹- وظایف شورای موسسه:
۱-۹- پیگیری حقوق دانشجویی واحدهای دانشجویی، شناسایی و انعکاسی مشکلات دانشجویان و ارائه پیشنهاد و راهکار عملیاتی به مسئولان ذیربط موسسه به منظور بهبود شرایط موجود؛
۲-۹- برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه اجرای فعالیتهای جاری شورای واحدها؛
۳-۹- پیگیری رفع مشکلات دانشجویان از طریق مسئولان ذیربط موسسه؛
۴-۹- تهیه و تدوین شرح وظایف داخلی شورای موسسه؛
۵-۹- تدوین شرح وظایف داخلی شورای واحدها؛
۶-۹- نظارت بر عملکرد شورای واحدها؛
۷-۹- ارائه گزارش فصلی وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان موسسه به شورای نظارت؛
۸-۹- رسیدگی به اختلافات، شکایات و اعتراضی های داخلی شورای واحدها؛
۹-۹- برگزاری انتخابات شورای واحدها.
ماده ۱۰- وظایف شورای نظارت موسسه:
۱-۱۰- نظارت بر عملکرد شوراهای صنفی در سطح موسسه در خصوص اجرای مفاد این آیین نامه؛
۲-۱۰- بررسی پیشنهادهای شورای موسسه و رسیدگی به شکایات آن؛
۳-۱۰- برنامه‌ریزی، تصویب و یا پیشنهاد روشها، دستورالعملها، مقررات و تنظیم برنامه‌های مختلف و متناسب با شرایط هر موسسه در راستای تحقق اهداف این آیین نامه در سطح دانشگاه با همکاری معاونتهای دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی و پژوهشی؛
۴-۱۰- نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛
۵-۱۰- بررسی گزارشهای دوره‌ای معاونت دانشجویی از وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان و تصویب برنامه‌ها و راه‌کارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود و پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت صنفی-رفاهی به سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان؛
۶-۱۰- بررسی مسائلی که توسط رئیسی و یا معاون دانشجویی موسسه، به این شورا ارجاع می‌شود؛
۷-۱۰- تسهیل و تقویت حضور داوطلبانه دانشجویان در فعالیتهای صنفی-دانشجویی؛
۸-۱۰- ارائه گزارش سالانه فعالیت شورا و نتایج بررسی‌های آن به شورای مرکزی نظارت.
ماده ۱۱- وظایف شورای مرکزی نظارت:
۱-۱۱- نظارت بر عملکرد شوراهای صنفی در خصوصی اجرای مفاد این آیین نامه؛
۲-۱۱- بررسی مطالب و مصوبات موسسات در حوزه ساختار و تشکیلات شورای صنفی آن موسسه؛
۳-۱۱- رسیدگی به شکایات شورای موسسات در خصوصی عدم اجرای صحیح آیین نامه و شیوه نامه
اجرایی آن؛
۴-۱۱- تفسیر و پیشنهاد اصلاح آیین نامه شورای صنفی دانشجویان؛
۵-۱۱- اصلاح شیوه‌نامه و تهیه و تنظیم سایر دستورالعمل‌ها و فرایندهای مرتبط با شورای صنفی دانشجویان.
ماده ۱۲- به منظور بررسی مشکلات و پیشنهادهای شورای صنفی معاونتهای ذیربط موسسه، متناوبا با اعضای شورای صنفی جلسه برگزار می نمایند.
ماده ۱۳- بودجه مورد نیاز برنامه‌های شورای صنفی که اجرای آن مستلزم هزینه می باشد با تایید معاون دانشجویی در چارچوب این آیین نامه، از ردیف اعتبارات دانشجویی و رفاهی یا دیگر منابع مالی موسسه/واحد وفق مقررات تامین می گردد.

هـ انتخابات
ماده ۱۴- تمامی دانشجویان موسسه که دارای شرایط ذیل باشند، می توانند داوطلب عضویت در شورای صنفی دانشجویان گردند:
۱-۱۴- گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی؛
۲-۱۴- نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیته انظباطی؛
۳-۱۴- دارا بودن حداقلی معدل کلی ۱۳ برای دانشجویان کارشناسی، ۱۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد و ۱۷ برای دانشجویان مقطع دکتری؛
۴-۱۴- مشروط نبودن نیمسال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی آموزشی غیر متوالی؛
۵-۱۴- عدم عضویت در شورای مرکزی تشکلهای اسلامی دارای مجوز در موسسه؛
۶-۱۴- مدت باقی مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می شود، کمتر از دو ترم نباشد.
تبصره ۱: دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از ابتدای ورود به موسسه امکان، شرکت در انتخابات را دارا می باشند.
تبصره ۲: در صورت هرگونه محکومیت قطعی عضو شورای صنفی در شورای انضباطی، عضویت وی لغو می گردد.
ماده ۱۵- انتخابات شورای صنفی با رای ۲۵ درصد کل آراء(کل دانشجویان واحد) رسمیت می‌یابد و شرط انتخاب داوطلبین، کسب نصف بعلاوه یک آراء ماخوذه می باشد.
تبصره: در صورت عدم کسب آرای لازم، انتخابات به دور دوم کشیده شده و کسب اکثریت نسبی آراء ماخوذه ملاک انتخاب افراد خواهد بود.
ماده ۱۶- انتخابات شورای صنفی در سال اول طی یک ماه پس از ابلاغ آئین نامه وشیوه نامه در سالهای بعد در فرصت یک ماهه اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
ماده ۱۷- برگزاری انتخابات شورای صنفی بر عهده کمیته اجرایی انتخابات می‌باشد که مطابق شیوه‌نامه تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۸- به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات شورای صنفی، کمیته نظارت بر انتخابات، زیر نظر شورای نظارت موسسه مطابق شیوه‌نامه تشکیل می گردد.

و- نظارت و مرجع رسیدگی به تخلفات
ماده ۱۹- مرجع نظارت بر فعالیتها و رسیدگی به کلیه امور مربوط به شوراهای صنفی دانشجویان در سطح موسسه، شورای نظارت است که متشکل از افراد ذیل می‌باشد:
۱-۱۹- رئیس موسسه(رئیس):
۲-۱۹- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه؛
۲-۱۹- معاون دانشجویی موسسه (دبیر)؛
۴-۱۹- معاون آموزشی موسسه؛
۵-۱۹- معاون مالی، پشتیبانی موسسه؛
۶-۱۹- مدیر کل امور دانشجویی موسسه؛
۷-۱۹- رئيس مرکز مشاوره دانشجویی موسسه؛
۸-۱۹- یک نماینده از شورای فرهنگی موسسه؛
۹-۱۹- یک عضو هیات علمی با حکم رئیس موسسه برای مدت یکسال؛
۱۰-۱۹- دو عضو از میان شورای صنفی موسسه با پیشنهاد دبیر شورای نظارت و حکم رئیس موسسه برای مدت یکسال،
تبصر- شورای نظارت حداقل ھر دو ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور اکثریت اعضا، رسمی است و مصوبات آن با رای اکثریت حاضر معتبر است.
ماده ۲۰- شورای نظارت موسسه می تواند به پیشنهاد هر یک از معاونین و با تایید رئیس موسسه، برخی از اختیارات مدیریتی و اجرایی مرتبط با دانشجویان را تا هر زمانی که صلاح می دانند به شورای صنفی تفویض نمایند.
ماده ۲۱- معاونت دانشجویی موسسه به عنوان دبیر شورای نظارت، وظیفه نظارت بر فعالیتهای شورای صنفی را بر عهده داشته و در صورت احراز تخلف، پرونده را جهت تصمیم‌گیری در شورای نظارت ارائه می‌نماید. شورای نظارت ظرف مدت حداکثر یکماه، در خصوصی پرونده اظهار نظر خواهد نمود.
تبصره: آن دسته از تخلفات احتمالی اعضای شورای صنفی که در چارچوب انجام وظایف و محدوده فعالیت تعیین شده در این آئین نامه و شیوه‌نامه صورت می گیرد، صرفا در شورای نظارت موسسه قابل رسیدگی می باشد.
ماده ۲۲- در صورتی که شورای نظارت موسسه، حکم به انحلال شورای صنفی دهد، معاونت دانشجویی موظف است کلیه مدارک را به همراه گزارش کامل به شورای مرکزی نظارت ارسال و در صورت عدم درخواست تجدید نظر از شورای مذکور، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری انتخابات مجدد در موسسه اقدام نماید.
ماده ۲۳- شورای مرکزی نظارت: مرجع تفسیر این آیین‌نامه، تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آیین‌نامه، تجدید نظر در آراء شورای نظارت موسسه، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد شوراهای صنفی، شورای مرکزی نظارت است که با ترکیب ذیل تشکیل می شود:
۱-۲۳- معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)؛
۲-۲۳- رئیس صندوق رفاه دانشجویان (نائب رئیس)؛
۳-۲۳- معاون امور دانشجویان داخلی سازمان امور دانشجویان (دبیر شورا)؛
۴-۲۳- مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان؛
۵-۲۳- مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
۶-۲۳- دو نفر از معاونان دانشجویی موسسات به انتخاب معاونین دانشجویی؛
۷-۲۳- چهار نفر از دبیران شورای صنفی به انتخاب دبیران شورای صنفی موسسات سراسر کشور طبق شیوه نامه.
تبصره ۱: جلسات شورای مرکزی نظارت با حضور رئیس یا نایب رئیس و دبیر، با نصف بعلاوه یک کل اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اخذ شده با رای نصف بعلاوه یک اعضای حاضر معتبر است.
تبصره ۲: اعضای ردیف های ۶ و ۷ برای مدت یک سال با حکم رئیس شورای مرکزی نظارت منصوب و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.
ماده ۲۴- شورای مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت شکایات، نسبت به رسیدگی به شکایات شورا و یا موسسه اقدام نماید. رای شورای مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۲۵- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و شیوه‌نامه اجرایی آن در هر موسسه بر عهده رئیس موسسه می‌باشد.
ماده ۲۶- شیوه‌نامه اجرایی این آئین نامه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه توسط سازمان امور دانشجویان تدوین و ابلاغ می گردد.
ماده ۲۷- این آیین نامه در ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۷ به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا بوده و کلیه آیین نامه های قبلی ملغی می گردد. 

شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان

تعدد اعضای شورای صنفی دانشجویی

براساس ماده یک این شیوه نامه اجرایی، تعداد اعضای اصلی، علی البدل و حداقل داوطلب مورد نیاز شورای واحد بر اساس جدول ذیل خواهد بود.

تعداد اعضا شورا

جمعیت دانشجویی

اعضا اصلی

اعضای علی البدل

حداقل داوطلب

کمتر از ۵۰۰ نفر

۳

۲

۶

۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر

۵

۲

۱۰

۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ نفر

۷

۳

۱۴

۲۰۰۰ نفر به بالا

۹

۳

۱۸

چنانچه تعداد داوطلبان کمتر از حداقل (جدول شماره ۱) باشد، انتخابات مجدد حداکثر ۱۵ روز بعد باید برگزار شود. چنانچه به سبب استعفا و پس از جایگزینی، اعضای اصلی شورا کمتر از نصف شود، شورا فاقد رسمیت بوده و انتخابات مجدد به فاصله کمتر از یک ماه باید برگزار شود.

براساس ماده ۲، موسسات با تعداد واحدهای کمتر از ۵، در صورت صلاحدید شورای نظارت موسسه می توانند بدون برگزاری انتخابات متعدد برای شوراهای واحدهای آن موسسه، منطق با مواد مرتبط با انتخابات شورای واحد این شیوه نامه، انتخابات مستقیم برای شورای موسسه برگزار کنند.

همچنین براساس ماده ۳ شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور، موسسات با تعداد واحدهای بیشتر از ۹، می بایستی سالی یک بار در خرداد ماه یا تیر ماه هر سال جلسه ای جهت تعیین نمایندگان دبیران شورای واحدها به عنوان اعضای شورای موسسه برگزار کنند.

براساس این شیوه نامه تعداد اعضای شورای موسسه با تصمیم شورای نظارت موسسه، ۷ تا ۹ نفر از دبیران واحدهای موسسه است. همچنین جلسه دبیران واحدها جهت تعیین اعضای شورای موسسه با حضور دو سوم تمام دبیران رسمیت می یابد و انتخاب افراد با رای نصف به علاوه یک کلیه دبیران انجام می شود.

همچنین موسساتی که از مجموعه واحدهای خوابگاهی متعددی برخوردارند، شورای نظارت موسسه در صورت صلاحدید می تواند به عنوان یک واحد مشترک، یک انتخابات و یک شورا برای چند واحد خوابگاهی در نظر بگیرد.

براساس این شیوه نامه اجرایی، موسسات با تعداد واحدهای متعدد که شرایط خاصی اقتضا می کند که ساختار متفاوتی داشته باشند، می توانند به پیشنهاد شورای نظارت موسسه و تصویب شورای مرکزی نظارت، نحوه تعیین اعضای شورای موسسه را مشخص سازند.

تعداد اعضای کمیته اجرایی

براساس ماده پنج، کمیته اجرایی، شورایی ۵ نفره متشکل از نمایندگان منتخب شورای موسسه است که وظیفه برگزاری تمام مراحل انتخابات شوراهای واحدها اعم از ثبت نام از داوطلبان، رای گیری و تمام امور اجرایی مربوط به انتخابات را بر عهده دارد. کمیته مذکور دو هفته قبل از شروع فرایند انتخابات، توسط شورای موسسه به شورای نظارت معرفی می شود.

عدم عضویت داوطلبان در کمیته اجرایی

هیچ کدام از داوطلبان نمی توانند عضو کمیته اجرایی و یا نظارت باشند و دبیر شورای واحد در صورت داوطلب شدن در انتخابات، حق حضور در کمیته اجرایی را ندارد.

همچنین انتخابات شورا در موسسه ای که برای اولین بار انجام می شود، توسط کمیته اجرایی منتخب معاون دانشجویی برگزار خواهد شد.

براساس ماده شش شیوه نامه مذکور، کمیته اجرایی حداکثر تا سه روز قبل از انتخابات، تمهیدات لازم در خصوص انتخابات الکترونیکی یا چاپ تعرفه لازم، صندوق رای، محل تبلیغات و برگزاری انتخابات و سایر امور مربوطه را طی نامه ای به شورای نظارت اعلام می کند. دبیر کمیته اجرایی موظف است صورت جلسات و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای نظارت گزارش دهد.

همچنین تمام مراحل فعالیت کمیته اجرایی در برگزاری انتخابات توسط کمیته نظارت کنترل می شود.

ثبت نام و بررسی صلاحیت های اولیه

براساس ماده هشت شیوه نامه اجرایی، برگزاری انتخابات هر موسسه در فاصله زمانی یک‌ماهه اردیبهشت ماه همان سال است.

شرایط ضروری برای داوطلبان

براساس ماده ۹ با توجه به شرایط ضروری برای داوطلبین، متقاضیان شرکت در انتخابات شورای صنفی در هنگام ثبت نام می بایستی فرم ثبت نام شامل موارد زیر را تکمیل و امضا کنند.

در بند یک از ماده ۹ این شیوه نامه، اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی از شرایط ضرروی برای داوطلبان اعلام شده است.

«لازم به ذکر است که در آئین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاههای کشورکه اخیرا ابلاغ شد این بند از جانب وزارت علوم حذف شده بود که اعتراض تشکل های دانشجویی را درپی داشت و تشکل ها در نامه ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مساله اعتراض کرده و خواستار رسیدگی شورا شدند که دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد؛ مطابق گفته وزیر علوم این موضوع در حین نگارش این آئین نامه مورد غفلت واقع شده که قطعا اصلاح خواهد شد.»

رعایت شئون دانشجویی و اخلاقی، و رعایت مفاد آیین نامه و شیوه نامه شورای صنفی دانشجویان از شرایط ضروری برای داوطلبان عنوان شده است.

براساس ماده ۱۰این شیوه نامه، تمام فعالیت های اجرایی برنامه زمان بندی و مسئول اجرایی هر فعالیت مطابق جدول شماره ۲ است :

جدول شماره ۲- زمانبندی فعالیت های انتخابات
ردیف فعالیت زمانبندی مسئول اجرا
۱ تشکیل کمیته های اجرایی و نظارت حداکثر دو هفته قبل از فرایند انتخابات معاون دانشجویی
۲ تکمیل فرم ثبت نام و ثبت نام اولیه داوطلبان (مذکور در ماده ۹) ۳ روز کاری کمیته اجرایی
۳ استعلام از معاونت آموزشی و شورای انضباطی جهت بررسی شرایط داوطلبی سه روز کاری کمیته نظارت
۴ اعلام لیست داوطلبان یک روز کاری کمیته اجرایی
۵ درخواست اعتراض به بررسی شرایط داوطلبی یک روز کاری داوطلب
۶ رسیدگی به درخواست اعتراض به بررسی شرایط داوطلبی یک روز کاری کمیته نظارت
۷ تبلیغات سه روز کاری تا ۱۲ ساعت قبل از اخذ رأی داوطلب
۸ برگزاری انتخابات یک روز کاری کمیته اجرایی
۹ اعلام نتایج انتخابات حداکثر ۲۴ ساعت پس از اتمام زمان اخذ رأی داوطلب
۱۰ درخواست تجدید نظر در نتایج انتخابات یک روز کاری کمیته نظارت
۱۱ رسیدگی به درخواست تجدید نظر در نتایج انتخابات و گزارش به معاون دانشجویی یک روز کاری کمیته نظارت
۱۲ تایید و اعلام نتیجه نهایی به شورای نظارت موسسه یک روز کاری پس از بررسی معاون دانشجویی

اطلاع رسانی در خصوص فرآیند انتخابات ۱۵ روز قبل از رای

براساس ماده ۱۱ شیوه نامه، کمیته اجرایی ۱۵ روز قبل از اخذ رأی موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص فرآیند انتخابات (محل و چگونگی ثبت نام، شرایط داوطلبان، تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان و محل اخذ رأی، مقررات و تخلفات و...) در موسسه مبادرت کند. همچنین کمیته نظارت موظف است پس از برگزاری انتخابات در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به نتایج انتخابات، حداکثر ۲۴ ساعت پس از اعلام نتایج اولیه، مراتب صحت انتخابات را برای تایید نهایی و اعلام نتیجه نهایی به معاون دانشجویی گزارش کند.

چگونگی تشکیل کمیته نظارت

به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات و تایید صحت انتخابات، کمیته نظارت بر انتخابات با ترکیب معاون دانشجویی موسسه (رئیس کمیته نظارت)، مدیر کل دانشجویی موسسه (دبیر کمیته نظارت)، یک نماینده از اعضاء شورای موسسه، نماینده دفتر حقوقی موسسه و یکی از اعضاء هیات علمی موسسه به انتخاب رئیس کمیته نظارت با حکم معاون دانشجویی تشکیل می شود.

همچنین در صورت نبودن شورا در موسسه، یکی از دانشجویان موسسه با انتخاب معاون دانشجویی، جایگزین بند ۳ این ماده، به عضویت کمیته در خواهند آمد. جلسات کمیته نظارت با حضور ۴ عضو رسمی و آرای آن با تصویب نصف به علاوه یک حاضرین تصویب می شود.

تبلیغات و برگزاری انتخابات

براساس ماده ۱۴ این شیوه نامه اجرایی، داوطلبان و طرفداران آنان، به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح کنند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت داوطلبان ممنوع بوده و با متخلفین طبق مقررات برخورد خواهد شد. معاونت دانشجویی و اعضای کمیته های اجرایی و نظارت بر انتخابات، حق تبلیغ له و یا علیه داوطلبان انتخاباتی را تحت هر عنوان ندارند. انتخابات از ۹ صبح شروع و تا پایان ساعت ۱۷ همان روز ادامه خواهد داشت.همچنین به تشخیص معاون دانشجویی زمان تعیین شده تا دو ساعت قابل تمدید خواهد بود.

براسس این شیوه نامه، اعضاء کمیته اجرایی و نظارت بایستی یک ساعت قبل از شروع انتخابات در محل حاضر شده و صندوق ها را با مهر معاونت دانشجویی مهر و موم کنند. کمیته اجرایی موظف است قبل از شروع رای گیری اسامی تمام داوطلبان را به ترتیب حروف الفبا و کد داوطلبی، در محل اخذ رای، به طوری که قابل رویت برای رای دهندگان باشد نصب کند.

بنابراین گزارش، پس از اتمام زمان قانونی اخذ رای، صورتجلسه شمارش آرا با حضور نماینده کمیته نظارت به صورت مکتوب توسط کمیته اجرایی و با امضا تمام اعضا تهیه و به کمیته نظارت جهت تایید و اعلام به منتخبین و دانشجویان ارائه می‌شود.

موارد صورت جلسه شمارش آرا که به دانشجو ارایه می شود

صورت جلسه شمارش آرا که به منتخبین و دانشجویان ارایه می شود از تعداد کل واجدین دارای حق رای (تعداد کل دانشجویان آن واحد)، تعداد کل آراء ماخوذه (کلیه آراء داخل صندوق اعم از صحیح و باطله)، تعداد آراء صحیح (تعرفه‌هایی که در آن به طور مشخص و با درج نام و کد داوطلبان موردنظر به صندوق رای ریخته شده است)، تعداد آراء باطله (تعرفه های مخدوش، از قبیل تعرفه هایی با نوشته های غیر از اسامی داوطلبان و یا اسامی نوشته بر غیر از تعرفه، تعرفه های ناخوانا و سفید ریخته شده در صندوق)، تعداد تعرفه‌های سفید (تعداد تعرفه هایی است که استفاده نشده و سفید باقی مانده است)، تعداد آرا کاندیداها به ترتیب حروف الفبا و کد داوطلبی و مشروح روند انتخابات و تخلفات و یا وقایع قابل ذکر در پایان گزارش، تشکیل شده است.

در شمارش آراء اسامی مشابهی که کد داوطلبی آنها نوشته نشده باشد به صورت مساوی بین داوطلبان هم اسم تقسیم خواهد شد. همچنین در واحدهایی که بیش از یک صندوق رای وجود داشته باشد، شمارش آراء توسط نمایندگان کمیته های اجرایی و نظارت در محل اخذ رای انجام شده و گزارش مکتوب با توجه به مفاد مندرج در همین ماده تهیه و به کمیته نظارت ارائه می شود.

چگونگی رسمی شدن انتخابات

براساس ماده ۱۹این شیوه نامه، انتخابات با حضور ۲۵ درصد کل واجدین دارای حق رای رسمیت می یابد، داوطلبان شورا در مرحله اول با کسب نصف به علاوه یک کل آرا انتخاب خواهند شد و در صورت کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی رای دهندگان (صرف نظر از تعداد و درصد آنها) حائز شرایط شناخته خواهند شد. کمیته نظارت بر انتخابات، پس از دریافت صورتجلسه نتایج انتخابات از سوی کمیته اجرایی نسبت به تایید صحت برگزاری انتخابات اقدام می کند و به منتخبین ابلاغ می شود.

تایید صحت انتخابات

عدم اعلام نظر کمیته نظارت بر انتخابات ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ برگزاری انتخابات به منزله تایید صحت انتخابات است. هزینه برگزاری انتخابات توسط کمیته اجرایی پیشنهاد و با تایید معاون دانشجویی وفق مقررات از محل اعتبارات موسسه تامین می شود.

نحوه جلوگیری از تخلفات احتمالی

براساس ماده ۲۲ این شیوه نامه، هر دانشجو شخصا فقط یک بار و صرفا با ارائه کارت دانشجویی معتبر می تواند در رای گیری شرکت کند و به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی در روز رای گیری کمیته نظارت می باید اسامی و شماره دانشجویی افراد شرکت کننده در انتخابات را به صورت فایل اکسل ثبت کرده و در حین اخذ رای، شمارش آراء هر صندوق و بازشماری نهایی آراء اسامی احتمالی را که بیش از یک بار رای داده‌اند، حذف کند.

همچننین دراین شیوه نامه آمده است: دانشجو صرفا در واحد آموزشی محل تحصیل خود حق شرکت در انتخابات شورا را دارا است و دانشجویان ساکن در خوابگاه می توانند علاوه بر واحد محل تحصیل در انتخابات خوابگاه محل سکونت نیز شرکت کنند.

نحوه تشکیل جلسات شورای صنفی

براساس این شیوه نامه، جلسات شورا بایستی به صورت منظم حداقل دو هفته یکبار تشکیل شود. حضور اعضای علی البدل بدون حق رای در جلسات بلامانع است. شورا می تواند بر حسب ضرورت و برابر آیین نامه برای انجام وظایف خود کمیته ای را تشکیل دهد، مسئول هر یک از این کمیته ها بایستی از اعضای اصلی شورا باشد. جلسات شورای صنفی واحدها با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با کسب اکثریت نسبی آراء (نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه) تصویب می شود.

همچنین حداکثر یک هفته پس از تایید صحت برگزاری انتخابات توسط کمیته نظارت، اعضا منتخب باید تشکیل جلسه دهند و از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر شورای واحد انتخاب و به شورای موسسه و معاون دانشجویی معرفی کنند. چنانچه دبیر شورا انصراف دهد و یا به هر دلیلی قادر به ادامه فعالیت نباشد اعضا مجددا از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می کنند.

چنانچه جلسات شورای واحد بیش از دو ماه تشکیل نشود، شورای واحد فاقد رسمیت بوده و معاون دانشجویی پیشنهاد انحلال شورای واحد را به شورای نظارت ارائه خواهد کرد. همچنین هر یک از اعضای اصلی شورا که در سه جلسه غیبت کنند، مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد.

شرایط انحلال شورای صنفی دانشجویی

چنانچه هر یک از اعضای اصلی شورا قصد استعفا داشته باشد، باید استعفای خود را با ذکر دلیل، کتبا به دبیر شورا اعلام کند، اگر تعداد استعفادهندگان به صورتی باشد که شورا از حداقل اعضا ساقط شود، شورا منحل خواهد شد. جلسات شورای موسسه با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با کسب اکثریت مطلق آراء(نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه) قانونی است.

براساس این شیوه نامه اجرایی، اعضای شورای موسسه را دبیران شورای واحدهایی تشکیل می دهند که تا نیمه خردادماه هر سال، انتخابات برگزار کرده باشند و دبیر شورای خویش را تعیین و معرفی کرده باشند.

سایر موارد

بنابراین شیوه نامه، موسسه موظف است محل مناسب جهت فعالیت شورا تعیین و تجهیزات لازم در حد متعارف را فراهم آورد. همچنین هزینه برنامه‌ ها و فعالیت های شورا در حد متعارف پس از تایید معاون دانشجویی در چارچوب مقررات از محل اعتبارات موسسه قابل پرداخت خواهد شد. معاونت دانشجویی می تواند در راستای ترغیب دانشجویان به مشارکت در فعالیت های صنفی نسبت به اختصاص کار دانشجویی به اعضای شورای صنفی در حد امکانات موسسه اقدام کند.

براساس ماده۳۴ این شیوه نامه، شیوه انتخاب چهار نماینده دبیران شورای صنفی موسسات سراسر کشور، مندرج در بند ۷ ماده ۲۳ آیین نامه شورای صنفی، حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور دانشجویان تعیین و ابلاغ می شود.

این شیوه نامه در ۳۵ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۰خرداد ۹۵ به تایید معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و تمام شیوه نامه ها و دستورالعمل های پیشین لغو است.


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.