رئیس اداره تغذیه

کارشناس و مسئول تغذیه و خوابگاه های خودگردان

جواد شیری                                                
تلفن دفتر پردیس:  35297615-041

دورنگار: 35421734-041

رایانامه: 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.