مجموعه های فعال دانشجویی

 
نام نام خانوادگی و سمت تصویر شماره تماس
مهران گل صنم لو
دبیر انجمن علمی - برادران
دانشکده معماری و شهرسازی
09146963992
حدیثه گائینی
دبیر انجمن علمی - خواهران
دانشکده معماری و شهرسازی
09380555646
دانیال ایران پناه
دبیر انجمن علمی  - برادران
دانشکده هنرهای صناعی
09146436861
نسترن قنبرآبادی
دبیر انجمن علمی  - خواهران
دانشکده هنرهای صناعی
09903259855
مهدی غنچه کریمی
دبیر انجمن علمی - برادران
دانشکده
حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی 
09379405714
نیایش خاکسار
دبیر انجمن علمی - خواهران
دانشکده
حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی 
09153299811
آروین خادمی
دبیر انجمن علمی - برادران
دانشکده طراحی

 
09373293929
نگین یوسفی
دبیر انجمن علمی - خواهران
دانشکده طراحی
09145237721
سام خراسانی
دبیر انجمن علمی - برادران
دانشکده چند رسانه ای
09399565360
علی اصل فتحی
دبیر انجمن علمی رشته علوم شناختی
دانشکده چند رسانه ای
09215427284
میلاد عقلی دیزجی
دبیر انجمن علمی - برادران
دانشکده فرش
09387968041
الهام وحیدی
دبیر انجمن علمی - خواهران
دانشکده فرش
09365701785
یزدان زینالی
دبیر انجمن علمی - برادران
دانشکده هنر های صناعی
09220825110

دبیر انجمن علمی - خواهران
دانشکده هنر های صناعی
 
محمدرضا عرب احمدی
مسئول بسیج دانشجویی
شهید آوینی
09198556546
سید مصطفی مدنی مبارکه
مسئول هیات دانشجویی
مکتب النبی
09334753106
منوچهر شکرگزار
ناظر بنیاد علمی، فرهنگی و کارآفرینی       شاهد و ایثارگر
09141180509
فرشته علیزاده
همیاران سلامت
دانشگاه
09142194083
 
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.