مدیر امور دانشجویی

مدیر امور دانشجویی و معاون مرکز کارآفرینیدکتر مهدی کاظم پور

شماره تماس:  35421734- 041 و 35297195-041

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.