راهنمای درخواست کمد دانشجویی

1. دریافت فرم از بخش فرم های سایت یا اینجا را انتخاب فرمائید
2.پرداخت هزینه در امورمالی (مبلغ پنجاه هزار ریال در سنوات مجاز) و ممهور کردن فرم 
3.تحویل فرم ممهور و اخذ کمد
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.