تاریخ : يکشنبه 7 دي 1399
کد 100

آخرین مهلت ارسال فاکتور خرید برای متقاضیان وام ضروری به تشخیص رییس صندوق رفاه

آخرین مهلت ارسال فاکتور خرید برای متقاضیان وام ضروری به تشخیص رییس صندوق رفاه

تاریخ 1399/10/11 آخرین مهلت ارسال فاکتور خرید برای متقاضیان وام ضروری به تشخیص رییس صندوق رفاه
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی وام ضروری به تشخیص رییس صندوق فاه می رساند تا مورخ   1399/10/11 نسبت به ارسال فاکتور خرید اقدام فرمایند. بدیهی است مهلت مذکور قابل تمدید نمی باشد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.